+31850640396 info@phistudio.nl

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een afspraak met Phistudio gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

( let op: Als het kabinet besluit om in lockdown te gaan in NL, worden alle afspraken telefoninsch gewijzigd- geen restitutie mogelijk)

Bij het boeken van een afspraak met Phistudio gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

– Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van Phistudio . Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke fotos van uw wenkbrauwen mailen naar info@phistudio.nl

Aandachtspunten voor de fotos: duidelijk scherpe fotos onder goed daglicht opgenomen. Let op: Fotos met de selfie camera zijn niet gewenst.

– De gratis nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken via de website.

– Indien u binnen 72 uur uw afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling.

– Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling=geen afspraak

​- Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.

– Kortingscodes/Cadeaubon/Give Away – Niet in te wisselen tegen contanten. Niet te wisselen voor andere diensten/producten.

– Afspraken kunnen voor aanvang van 72uur, eenmalig worden gewijzigd. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak annuleert om wat voor redenen dan ook, word de afspraak geannuleerd. Hierbij komt de aanbetaling ook te vervallen.

– Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

– Alle informaties over de behandelingen te hebben gelezen en begrepen.

Algemene voorwaarden Phistudio

Phistudio hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Phistudio ” verstaan Phistudio gevestigd te Badhoevedorp, Pa verkuijllaan 7a, 1171EA.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Phistudio opdracht geeft tot de behandelingen

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up, definitieve ontharing met behulp van de door Phistudio te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

 

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Phistudio zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Phistudio voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Phistudio en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Phistudio

2.2 Phistudio is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Phistudio door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Phistudio  en evaluatieformulier.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Phistudio kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde client, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde client zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben  naar Phistudio, dan kunnen zijn hiervoor Phistudio niet aansprakelijk stellen.

3.4  Wij gaan ervan aan dat u geheeld het gezondheidsverklaring naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor Phistudio niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

De cliënt dient Phistudio tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client doet een aanbetaling en het resteren direct na de behandeing contant of per pin.

6.2 Indien Phistudio de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Phistudio onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of het factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Phistudio niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Phistudio is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Phistudio is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Phistudio bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Phistudio indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Phistudio instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk tweeënzeventig (72) uur tevoren bij Phistudio af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet en / of niet tijdig af, dan zal Phistudio een bedrag van € 75,- (zegge: vijfenzeventig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Phistudio is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Phistudio , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 72 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Phistudio leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Phistudio afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Phistudio is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Phistudio.

8.2 Phistudio kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

8.3 Phistudio is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en /of pigmentvlekken.

8.4 Phistudio is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Phistudio is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Phistudio , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Phistudio en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Phistudio en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Phistudio behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen